• Общи условия

     ОБЩИ УСЛОВИЯ

     1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които собственикът на сайта предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина.

     2. Поръчки през сайта www.magazin.zdrave123.com се приемат 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата.

     3. За да закупите стока от сайта, вие трябва:

     3.1. Да сте попълнили вярно електронната регистрационна форма

     3.2. Да посочите точен и валиден телефонен номер и адрес за доставка.

     3.3. Да осигурите достъп и възможност за получаване на продуктите.

     3.4. Да сте се съгласили с настоящите Общи условия.

     4. Не се изисква задължителна регистрация за да поръчате продукти в magazin.zdrave123.com. В случай, че сте си направили регистрация и забравите вашето потребителско име или парола, можете да си поръчате продукти като "гост", т.е. пропускате "вход".

     4.1. Идентифицирането на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранение в лог-файлове на сървъра на сайта, съхранение на адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

     5. Продуктите, които се намират на интернет страницата на сайта не представляват правно обвързваща оферта, а по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия.

     6. След кликване на бутона финализиране на сделката потребителите/клиентите се съгласяват да закупят продуктите, намиращи се в количка. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаването на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. Потребителят/клиента има право да отмени направената поръчка на продукти в следващите 2/два/ астрономически часа, след което поръчката ще бъде изпълнена. Отказът от закупуване на продукти може да се направи чрез имейл или на посочения телефон на собственика на сайта.

     7. При липса на складова наличност от заявените продукти, собственикът на сайта се задължава да уведоми потребителят/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че потребителят/клиента е направил превод на сумата, той може да избира между изчакване на следващо зареждане с продукти, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

     8. Договореният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове, освен ако на видно място не са обявени цени и в други валути.

     ЦЕНИ

     9.Цените са с включено ДДС. Цените, посочени в сайта не включват транспортни разходи или разходи по доставка. Разходи по доставка има само при плащане с наложен платеж (1%).  При стойност на продукта до 40.00 лв. се начислява такса за обработка в размер на 4.00лв. + такса наложен платеж 1%. При стойност на продукта над 40.00 лв. се начислява само такса наложен платеж 1%. При плащане по банков път не се начисляват допълнителни такси. Превежда се само стойността на избрания продукт.

     ДОСТАВКА

     10. Собственикът не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или на друг доставчик.

     11. Веднага след доставката, продуктите следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. За евентуални повреди следва веднага да се състави протокол, който се подписва от представителя на куриерската служба и получателя на пратката. Формулярите са налични в представителите на куриерската служба "Спиди". С попълнен и подписан протокол клиентите ще бъдат обезщетени с получаване на нов продукт от Аквасорс ЕООД. При посочване на неверен или сгрешен адрес, лице за контакти или телефон при подаване на заявката Собственика на сайта не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

     11а. При предаване на продуктите потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите ги документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема продуктите на доставка и е на посочения от клиента адрес.

     При отказ за получаване на продуктите, извън случаите описани по-горе, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите по доставка и връщане на  продуктите. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на продуктите в срок, Собственика на сайта се освобождава от задължението си да достави заявените за покупка продукти. В случай, че възникне някакво обстоятелство, поради което Клиента не е в състояние да получи заявените продукти в срока на доставката и не бъде намерен от куриера, е желателно да се обади в офиса на куриерската служба по местоживеене и да се уговори с куриерите да си получи продуктите на следващия ден.

     11б. Когато доставените продукти явно не съответстват на заявените за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновен преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

     ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

     12. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените продукти на интернет магазина.

     13. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

     14. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за запазването на потребителското име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и парола.

     15.Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата на сайта.

     16. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

     17. Всеки потребител, независимо дали е Клиент на сайта се задължава при ползване на услугите:

     а/ Да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Р България и признатите международни актове. Да спазва правилата на морала, добрите норми и Интернет етиката при ползване на предоставените услуги.

     б/ Да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда.

     в/ Да не извършва злоумишлени действия.

     г/ При възникнали проблеми се обадете на действащите телефони на Собственика на сайта - Ангелина Генина - 0893 4131 78.

     ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИКА НА САЙТА

     18. Собственикът на сайта няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставените услуги.

     а/ Собственикът след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявените за  покупка продукти, да проверява за техническа изправност всеки артикул, преди да бъде изпратен, в случай, че това е възможно, без да нарушава цялостта на опаковката.

     19. Собственикът на сайта не носи отговорност за неизпълнението на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Собственика не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди - вкл. случай на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Собственика на сайта.

     20. Собственикът на сайта има право по всяко време, без уведомяване на потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Собственика да прекрати, спре или промени предоставените услуги във връзка с ползването на сайта.

     ЛИЧНИ ДАННИ

     21. Собственикът на сайта гарантира на своите потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица, извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия. Собственикът на сайта защитава личните данни на потребителите/клиентите, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на покупка, като това задължение отпада в случай, че клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящиете Общи условия, Собственика на сайта може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

     21а/ Собственикът на сайта се задължава да не разкрива никакви лични данни на Клиента на трети лица - търговски дружества, физически лица и др. освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация и собственикът на сайта е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

     ИЗМЕНЕНИЯ

     22. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Собственика на сайта, който има право и да променя характеристиките на предоставените услуги и да променя Общите условия и на основание на промени в законодателството. Собственикът на сайта се задължава да уведоми потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за изменението им и даде достатъчен срок на потребителите да се запознаят с тях. В дадения срок, ако Потребителят/Клиентът не отхвърли промените, то той се счита обвързан с тях. В случай, че потребителят заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то собственика на сайта има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услуги на потребителя.

     ТЕРМИНОЛОГИЯ

     23. Под "потребител" се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата на www.magazin.zdrave123.com на своя компютър.

     24. Под "поръчка" се разбира избраните продукти и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на продуктите от клиента/потребителя.

     25.  Интернет магазина е собственост на Ангелина Генина - дистрибутор на АкваСорс, тел. 0893413178.

     26. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени от попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд, съобразно българското законодателство.

      

      

    • ФИЛТЪР

    • АКЦИЯ

    • КОНТАКТИ

     Дистрибутор на АкваСорс - К50026641 - Ангелина Генина

     : Кюстендил 2500
     : 0893 413 178
     : angelina.genina
     : zdrave123.com; magazin.zdrave123.com